Currently browsing category

Read

Nicholas Sparks

[Spoiler alert] Ở nhà một mình vào đêm Giáng sinh, mình mở Netflix và cứ nghĩ rằng chọn một phim dựa trên …

The Kite Runner

It could be the most valuable item I brought home from India. I have only seen Afghans once, also in that same …

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Đang đọc sách thấy một đoạn vô cùng tâm đắc Thượng hoàng Thánh Tông dụ bảo và ngài buông một tiếng thở …