Love may come and tap you on your shoulder

1412627359_550992851c (375 x 375)

The most beautiful song ever – CATCH A FALLING STAR

Catch falling star and put it in your pocket never let it fade away”. Đấy là câu Mia hát trong lúc tuyệt vọng nhất, một mình giữa trời mưa trong “Nhật kí công chúa” phần 1 ý. Nó cũng là bài mà rất nhiều quảng cáo chọn làm nhạc nền. Ở đây có 1 quảng cáo rất hay, dùng bài này, nhưng ko thể nào tìm đc trên mạng =((

Catch a falling star and put it in your pocket
Never let it fade away
Catch a falling star and put it in your pocket
Save it for a rainy day

For love may come and tap you on your shoulder some starless night
Just in case you feel you wanna hold her
You’ll have a pocketful of starlight

Catch a falling star and put it in your pocket
Never let it fade away
Catch a falling star and put it in your pocket
Save it for a rainy day

For love may come and tap you on your shoulder
Some starless night
Just in case you feel you wanna hold her
You’ll have a pocketful of starlight … pocketful of starlight

Catch a falling star and put it in your pocket
Never let it fade away
Catch a falling star and put it in your pocket
Save it for a rainy day
Save it for a rainy, save it for a rainy, rainy, rainy day …

For when your troubles start to multiplyin’
And they just might
It’s easy to forget them without tryin’
With just a pocketful of starlight …

Catch a falling star and put it in your pocket
Never let it fade away
Catch a falling star and put it in your pocket
Save it for a rainy day
Save it for a rainy day
Save it for a rainy day …

Bản của Nina Wall (quảng cáo nước cam Tropicana 🙂 )

Bản gốc của Perry Como

Hát trong choir giống trong Nhật kí Công chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *