Currently browsing category

Write, Page 2

Âm hưởng Thiên An Môn

Một ngày một năm trước khi mình sinh ra (nhắc khéo sinh nhật), ngày 4/6/1989, là ngày rất nhiều người Trung Quốc, …